Per 1 januari 2016 verdwijnen de bekende Verklaringen Arbeidsrelatie (VAR)
voor de zelfstandige zonder personeel ( zzp-er).
Zij waren ontworpen om duidelijkheid te scheppen over de werkrelatie tussen opdrachtgever
en de zelfstandige. Centraal stond de vraag of de opdrachtgever loonbelasting en
premies volksverzekeringen moest inhouden op het arbeidsinkomen van de zelfstandige of niet.
In de praktijk gaf dit echter veel problemen bij de uitvoering.
Daarom is gekozen voor een andere aanpak. De VAR zal worden vervangen door voorbeeld-
overeenkomsten. De Belastingdienst streeft ernaar om in oktober ongeveer veertig modellen
te publiceren. Daarnaast krijgt de zzp-er de mogelijkheid om zijn eigen modelovereenkomst
ter goedkeuring voor te leggen aan de fiscus.