Als u een erg wisselend belastbaar inkomen heeft (bij voorbeeld door werkloosheid of
verlies in de onderneming) in een aaneengesloten periode van drie jaren, kunt u dat
inkomen middelen. U kunt daardoor uw belastbaar inkomen gelijkmatig over die drie jaren
uitsmeren, zodat u niet in de hoogste inkomstenbelasting schijf (52 %) belast wordt.
U bereikt daarmee dus een tariefvoordeel.
Het verzoek tot middeling moet u hebben (laten) indienen binnen 36 maanden nadat de
laatste aanslag inkomstenbelasting van het herreken tijdvak definitief is vastgesteld.
Het verschil tussen de werkelijk door u betaalde en de verschuldigde belasting na middeling
wordt terugbetaald als het te ontvangen bedrag hoger is dan € 545.