Voor vele (kleine) ondernemers en zzp’ers zijn de komende maanden erg zwaar.
Zeker in bepaalde sectoren daalt de omzet van de onderneming dramatisch en
blijven de vaste kosten erg hoog. (personeel, huisvesting e.d.).
Om deze moeilijke periode te overleven en om faillissementen zoveel mogelijk
te voorkomen heeft de overheid in overleg met het bankwezen een aantal maatregelen
genomen ter verlichting van de crisis. Op basis daarvan staan hieronder een
aantal adviezen om de problemen aan te pakken.
Wellicht kan de Kamer van Koophandel of je belastingadviseur met je meedenken.

1) Check de polisvoorwaarden van de zakelijke verzekeringen.Waartegen ben je als
ondernemer gedekt ? Controleer ook de algemene voorwaarden van de ondernemers
waarmee je zaken doet.

2) Ga in gesprek met je zakenpartners en je personeel om tot redelijke afspraken
voor beide partijen te komen.

3) Breng je liquiditeitspositie goed in beeld. Kan ik aan mijn betalingsverplichtingen
jegens leveranciers, personeel, zakelijke dienstverleners, verhuurders en banken
voldoen ?

4) Onderzoek of je jouw activiteiten anders kunt uitvoeren ? (meer via internet, andere
diensten en/of goederen)

5) Eventueel in goed overleg werktijdverkorting voor je personeel doorvoeren. enz. enz.

De overheid heeft een heel pakket aan maatregelen genomen.

a) Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Deze maatregel komt in de plaats van de regeling werktijdverkorting.Een ondernemer die
omzetverlies verwacht (minimaal 20 %) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden
een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90 % van de loonsom, afhankelijk
van het omzetverlies). Ingaande met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en kan eenmaal met
drie maanden worden verlengd.

b) Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Voor zelfstandige ondernemers (waaronder zzp’ers) zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.
De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten.Zelfstandigen kunnen voor een periode
van drie maanden via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning voor levens-
onderhoud krijgen. Deze vult het inkomen tot het sociaal minimum aan en behoeft niet te worden
terugbetaald. Geen vermogens- of partnertoets wordt toegepast.

c) Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes door de Belastingdienst
Dit geldt voor de inkomsten-, loon-, vennootschap- en omzetbelasting. De verzuimboetes,
invordering- en belastingrente zullen drastisch verlaagd worden of zelf verdwijnen.
De aangiften dienen overigens gewoon tijdig te worden ingediend, tenzij uitstel is aangevraagd.

d)Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
Ondernemingen die moeilijk bankleningen en bankgaranties kunnen krijgen wordt de mogelijkheid
geboden om van GO gebruik te maken. Het garantieplafond wordt verhoogd van 400 miljoen
naar 1,5 miljard Euro. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) helpt zowel het MKB als de grote
ondernemingen door middel van 50 % garantie op bankleningen en bankgaranties
( maximaal tot 150 miljoen Euro ).

e) Renteverlaging voor kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Qredits financiert en helpt een grote groep kleine en vaak startende ondernemers, die via het
reguliere bankwezen vaak moeilijk of zelfs geen krediet kunnen krijgen.
EZ geeft Qredits de mogelijkheid om kleine/startende ondernemers uitstel van aflossing voor 6 maanden
en verlaging rente tot 2 % te bieden.

f) Compensatieregeling getroffen sectoren
Horeca, evenementenbranche, culturele sector enz. worden extra zwaar getroffen door de corona crisis.
De gederfde inkomsten en hoge kosten kunnen dit jaar waarschijnlijk niet meer goedgemaakt worden daarom
extra steun vanuit EZ. De Europese Commissie moet echter nog wel zijn goedkeuring geven wegens
de beoordeling of deze steun niet concurrentie vervalsend is.

g) Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
MKB-bedrijven, met of zonder personeel, in branches die het meest geraakt zijn door de overheidsmaat-
regelen wegens het coronavirus kunnen vanaf vrijdag 27 maart een aanvraag indienen voor een directe
eenmalige tegemoetkoming ad € 4.000. Deze TOGS is vrij besteedbaar. Op maandag 30 maart is deze groep
uitgebreid met de non-food detailhandel. Voorwaarde voor verkrijging van deze TOGS is de SBI-code waaronder
het bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK. Het gaat vooral om de volgende sectoren:
horeca, reisorganisaties, evenementensector, culturele sector, rijschoolhouders enz.
De lijst van sectoren staat op de websites van KvK (kvk.nl) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(rvo.nl). De TOGS kan worden aangevraagd via een digitaal loket.

Afhankelijk van de maatregel kunnen de ondernemers zich wenden tot gemeenten, banken, Qredits of fiscus.